1
لطفا کمی صبر کنید !!

صبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع علی مولایی علی کریمیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مهدی بدرلو علی کریمی علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی غلامرضا رضایی حمیدرضا علی عسگریصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی علی کریمیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی مازیار زارعصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مهدی بدرلو علی کریمی علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی بدرلو علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع علی مولایی علی کریمیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی مازیار زارعصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مازیار زارع علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی علی کریمی وحید حمدی نژادصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی مازیار زارعصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهرداد اولادی مهدی بدرلو علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی حمیدرضا علی عسگریصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی مولایی عبدالله ویسیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی کریمی علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
ممدو تال غلامرضا رضایی علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی مولایی موعود بنیادی فرصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی کریمی علی مولایی اکبر صادقیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سامان آقازمانی علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی سامان آقازمانیصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی مولاییصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی مازیار زارعصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی غلامرضا رضایی حمیدرضا علی عسگریصبا 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
صبا 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی مهدی بدرلونفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه کرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه کرمان
۱۳۹۰-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی مولایی میثم آقاباباییمس سرچشمه کرمان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
مس سرچشمه کرمان 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۵-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی مولاییمس سرچشمه کرمان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
مس سرچشمه کرمان 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۵-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ابراهیم شکوری علی مولاییصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتور
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی مولاییتراکتورسازی تبریز 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
تراکتور 1 - 1 استقلال
۱۳۸۹-۰۸-۰۲
عکاس :
اشخاص :
علی مولایی فراز کمالوندپرسپولیس 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 1 - 1 سپاهان
۱۳۸۹-۰۲-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولاییپرسپولیس 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 1 - 1 سپاهان
۱۳۸۹-۰۲-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی مولایی