1
لطفا کمی صبر کنید !!

بهمن


طهماسبی

۶۳۲ عکس
نیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
علی قربانی بهمن طهماسبی امید روانخواهنیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینیروی زمینی تهران 1 - 1 پاس
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران ۱ - ۱ پاس
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی سیدمهدی سیدصالحیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی عباس پورخسروانیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
معین عباسیان هادی نوروزی محسن بنگر بهمن طهماسبی یونس شاکریپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی عباس پورخسروانیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
مجید زادرحیم بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی محسن بنگر سیدمهدی سیدصالحیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
عباس پورخسروانی بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی هادی شکوری بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی محسن بنگرسایپا 2 - 2 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
سایپا ۲ - ۲ گهر دورود
۱۳۹۱-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبیسایپا 2 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
سایپا ۲ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۸-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبیسایپا 2 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
سایپا ۲ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۸-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبیسایپا 2 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
سایپا ۲ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۸-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبی مجید حیدریاستقلال 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۷-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجید هوتن بهمن طهماسبی محسن خلیلی مجتبی ممبینی پوراستقلال 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۷-۱۰
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی محسن خلیلی مجتبی ممبینی پوراستقلال 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۷-۱۰
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبیاستقلال 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۷-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجید هوتن بهمن طهماسبی محسن خلیلی مجتبی ممبینی پوراستقلال 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۷-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجید هوتن بهمن طهماسبی محسن خلیلی مجتبی ممبینی پورپرسپولیس 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۵-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبی محسن بنگر سیدجلال حسینی کریم انصاریفردپرسپولیس 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۵-۱۵
عکاس :
اشخاص :
اکبر صادقی سیدجلال حسینی محسن بنگر بهمن طهماسبیپرسپولیس 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۵-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبی سعید لطفی سیدجلال حسینیپرسپولیس 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۱-۰۵-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبینفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه کرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۰ مس سرچشمه کرمان
۱۳۹۰-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه کرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۰ مس سرچشمه کرمان
۱۳۹۰-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهمن طهماسبی مجتبی ترشیزنفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه کرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۰ مس سرچشمه کرمان
۱۳۹۰-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن طهماسبی مارسیو خوزه نارسیو علی سامرهنفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبی محمد ملکینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبی عباس قاسمینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبیراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا حامد نورمحمدی بهمن طهماسبی