1
لطفا کمی صبر کنید !!

سعید


شبیه خانی

۱۸۷ عکس
پرسپولیس 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانی ناصر ملارضاصنعت نفت آبادان 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانی ناصر ملارضاسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیاستقلال 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانیاستقلال 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانیاستقلال 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانی مهدی قائدینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ناصر ملارضا سعید شبیه خانینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانی ناصر ملارضاپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شبیه خانیسپاهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سعید شبیه خانی عبدالله ویسی ناصر ملارضاسپاهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
رسول نویدکیا محمدجعفر رشادی سعید شبیه خانیاستقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سعید شبیه خانیاستقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانی علی لسان فولادیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حامد باطنی محمدجعفر رشادی عبدالله ویسی سعید شبیه خانیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمدجعفر رشادی مسعود حسن زاده سعید شبیه خانیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانی علی لسان فولادی مسعود حسن زاده فرج الله یثربیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
ناصر ملارضا محمدجعفر رشادی عبدالله ویسی سعید شبیه خانیسپاهان 2 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس :
اشخاص :
طالب ریکانی لی اولیویرا سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 4 - 1 صبا
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی امینی محمدجعفر رشادی سعید شبیه خانی ناصر ملارضا یعقوب پیری طالب ریکانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 4 - 1 صبا
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سعید شبیه خانی فرید بهزادی کریمی ناصر ملارضا طالب ریکانی عماد میرجوانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 4 - 1 صبا
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سعید شبیه خانی فرید بهزادی کریمی مهدی اخوان طباخلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدجعفر رشادی سعید شبیه خانیذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احسان حاج صفی محرم نویدکیا سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۱-۲۲
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 2 صبا
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
عکاس :
اشخاص :
محمدجعفر رشادی محرم نویدکیا سعید شبیه خانی حامد باطنیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 2 صبا
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عباس یوسف زاده محرم نویدکیا سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 1 نفت تهران
۱۳۹۴-۰۸-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمدجعفر رشادی سعید شبیه خانی