1
لطفا کمی صبر کنید !!

محرم


نویدکیا

۱۶۴۰ عکس
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا تارخ محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احسان پهلوان محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احسان حاج صفی محرم نویدکیا محمدعلی شجاعیذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا محمدرضا تارخذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا احسان پهلوانذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احسان حاج صفی محرم نویدکیا سعید شبیه خانیذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا هواداران سپاهانذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احسان حاج صفی محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا محسن ترکیذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیاذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا احسان پهلوانسپاهان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا صادق محرمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا جلال الدین علی محمدی احمد نوراللهیسپاهان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا صادق محرمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا بیژن حیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا بیژن حیدری صادق محرمی مهدی طارمیسپاهان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا رضا میرزایی محمدحسین زاهدی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا صادق محرمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا صادق محرمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا بیژن حیدری میلاد سرلکلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا صادق محرمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا سجاد آشوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
صادق بارانی محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
صادق بارانی محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
صادق بارانی محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
صادق بارانی محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا مهدی مومنیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا رحیم مهدی زهیویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا رحیم مهدی زهیویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا میلاد سرلک طالب ریکانی حسین پاپی سپاهان اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا رحیم مهدی زهیویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 3 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی مومنی محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
سعید فتاحی محرم نویدکیا مجید بصیرت ناصر ملارضالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین پاپی محرم نویدکیا مجید بصیرت ناصر ملارضالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا سیدعلی میرغفاریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا سیدعلی میرغفاریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محمدجعفر رشادی محرم نویدکیا ایمان مبعلی رضا میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین پاپی محرم نویدکیا محمدرضا فغانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیاسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیاسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
علی صفایی محرم نویدکیا محمود قائد رحمتیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهرداد کفشگری محرم نویدکیاسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا محمدحسین مرادمندسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا محمدحسین مرادمندسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا علی صفایی ایوب غلامزادهسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا رسول نویدکیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محرم نویدکیا رسول نویدکیا