1
لطفا کمی صبر کنید !!

هادی


تامینی

۴۵۴ عکس
سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
بیژن حیدری هادی تامینی میثم تهیدستسپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینی محمد نزهتی مهرزاد خيرانديش میثم تهیدست حمید ملکیسپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
گادوين منشا محمد انصاری هادی تامینیسپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
سیدهادی موسوی هادی تامینی محمد نزهتی مهرزاد خيرانديشسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی علی دهقانسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم تهیدست هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ابراهیمی علی نظرمحمدی علی عشوری زاد هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی امید سام کن حميدرضا منصوریسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد حمیدی حميدرضا منصوری هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی هادی تامینی محمد حمیدیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ابراهیمی علی نظرمحمدی علی عشوری زاد هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینی هاشم بیگ زادهاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی محمد قاضیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین صادقی فرزاد حسین خانی هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
تورج حق وردی هادی تامینی آرش برهانیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
پژمان نوری هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
میلاد جهانی پژمان نوری هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی محمد قاضیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی محمد قاضیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینی سید مهدی رحمتیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینی پژمان نوریاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیاستقلال 1 - 2 مس كرمان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 2 مس کرمان
۱۳۹۲-۱۱-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی تامینیمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
مس کرمان 0 - 6 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد حسین خانی احمد صالحی هادی تامینیمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
مس کرمان 0 - 6 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینیمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
مس کرمان 0 - 6 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
شیث رضایی هادی تامینی سیدجلال حسینی حسن رودباریان فرهاد سالارپورمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
مس کرمان 0 - 6 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
سیدمهدی سیدصالحی هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
محمد نوری هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
محمد نوری هادی تامینی سرگئی پاشنکوپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد نوری هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی تامینیپرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی تامینی