1
لطفا کمی صبر کنید !!

مارسیو


خوزه نارسیو

۷۱۹ عکس
پرسپولیس 4 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۴ - ۱ سایپا
۱۳۹۱-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
علی زینالی مارسیو خوزه نارسیو صادق مرادزاده محسن ارزانی بابک لطیفیپیکان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو سعید دقیقی علی زینالیپیکان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو سعید دقیقی صادق مرادزادهاستقلال 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۰-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی زینالی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۰-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو علی زینالیاستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد حاتمی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو عباس محمدرضاییاستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو عباس محمدرضاییاستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد حاتمی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد حاتمی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو امیرحسین صادقی رحمان احمدیاستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
تورج حق وردی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجید غلام نژاد مارسیو خوزه نارسیو آرش برهانی اسحاق سبحانیاستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرش برهانی مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 4 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی مارسیو خوزه نارسیو سجاد شهباززادهاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو سعید مظفری زادهاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیواستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو گوران یرکوویچاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حنیف عمران زاده مارسیو خوزه نارسیواستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حنیف عمران زاده مارسیو خوزه نارسیواستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو سیامک کوروشیاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو حمیدرضا فتحی سعید مظفری زادهاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو سعید مظفری زاده