1
لطفا کمی صبر کنید !!

مجید


غلام نژاد

۸۰۳ عکس
سایپا 4 - 3 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 4 - 3 نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجید غلام نژاد امیرسام غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
علیرضا مرزبان مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
مهدی ترابی مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
کاظم برجلو مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
موسی ابراهیمی مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
مجتبی بیژن مجید غلام نژادسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امین متوسل زاده مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژاد وحید صالحی امین پورعلی محمد شادکاملیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژاد صادق کرمیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
نوید خوش هوا مجید غلام نژاد صادق کرمیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید غلام نژادالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژادالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجید غلام نژاد سیدحسین زرگر هاشم بیگ زادهاستقلال 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدحسین زرگر مجید غلام نژاداستقلال 2 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 2 - 2 الجزیره امارات
۱۳۹۲-۱۲-۲۷
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 2 - 2 الجزیره امارات
۱۳۹۲-۱۲-۲۷
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 2 - 2 الجزیره امارات
۱۳۹۲-۱۲-۲۷
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 2 - 2 الجزیره امارات
۱۳۹۲-۱۲-۲۷
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 2 - 2 الجزیره امارات
۱۳۹۲-۱۲-۲۷
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 الشباب عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 0 - 1 الشباب عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 0 - 1 الشباب عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
استقلال 0 - 1 الشباب عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژادملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
ملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
۱۳۹۲-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی مجید غلام نژادملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
ملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
۱۳۹۲-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاد احمد آهیملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
ملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
۱۳۹۲-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهرداد اولادی مجید غلام نژاد سیاوش اکبرپوراستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاداستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجید غلام نژاد محمد مهدی نظری ابراهیم شکوریاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
کاوه رضایی مجید غلام نژاداستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
کاوه رضایی مجید غلام نژاداستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مجید غلام نژاد