1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعت داوود حقی سینا عشوریذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
کریم انصاریفرد حمید شفاعتذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعت کریم انصاریفردذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعت غلامرضا رضاییذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعت غلامرضا رضاییذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا رضایی حمید شفاعتذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا رضایی گئورک کاسپاروف حمید شفاعتذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا رضایی گئورک کاسپاروف حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعت حمیدرضا علی عسگریراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتپرسپولیس 3 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۳ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۸-۲۹
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی حمید شفاعتپرسپولیس 3 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۳ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۸-۲۹
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد صلصالی حمید شفاعت سیاوش اکبرپور سینا عشوریاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
آرش برهانی خسرو حیدری حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین صادقی سینا عشوری حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت آرش برهانی خسرو حیدریاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید عبدالله پور حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت سیاوش اکبرپوراستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد صلصالی حنیف عمران زاده حمید شفاعتاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعت امیرحسین صادقی دارکو بوژوویچاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم محمدی حمید شفاعت امین منوچهریاستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعت محسن مسلماناستقلال 1 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۵-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید شفاعت محسن مسلماناستقلال 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۱-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی حمید شفاعتاستقلال 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۱-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعتاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعتپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت محمدعلی احمدینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت محمد صلصالی سیداحمد محمدپوراستقلال 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت امید ابوالحسنیاستقلال 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید شفاعت امید ابوالحسنی