1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فرنفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فرنفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
عباس قاسمی علیرضا حدادی فرذوب آهن اصفهان 0 - 1 الشباب عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ الشباب عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حدادی فرذوب آهن اصفهان 0 - 1 الشباب عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ الشباب عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۰۸-۰۳
عکاس :
اشخاص :
سینا عشوری مهدی رجب زاده علیرضا حدادی فر عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 3 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۱ پرسپولیس
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری شاهین خیری محمدعلی علیرضا حدادی فرذوب آهن اصفهان 3 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۱ پرسپولیس
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
عکاس :
اشخاص :
سیداحمد محمدپور محسن مسلمان مجید باجلان علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد صلصالی علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسن اشجاری علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بخشی زاده علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فر مازیار زارعپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فرپرسپولیس 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا حدادی فر