1
لطفا کمی صبر کنید !!

افشین


چاووشی

۲۴۳ عکس
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گیلانیان 1 - 2 نیروی زمینی تهران
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
داماش گیلانیان 1 - 2 نیروی زمینی تهران
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشینفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
نفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
هادی محمدی افشین چاووشی روح الله سیف الهیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی سجاد مشکل پورسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی سجاد مشکل پورسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
روح الله سیف الهی افشین چاووشی هادی محمدیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی مجید ایوبیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 2 - 3 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی روح الله سیف الهی هادی محمدیاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی پژمان منتظریراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
راه آهن 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۰۵
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
راه آهن 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۰۵
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی حسن رودباریانداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی افشین چاووشیداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی کریمی افشین چاووشیداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی کریمی افشین چاووشیداماش گيلان 1 (4) - (6) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشی علی کریمیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سعید حلافی افشین چاووشی علیرضا واحدی نیکبختپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
افشین چاووشیپرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
رضا حقیقی افشین چاووشیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی جیلوید ساموئلداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی امیرحسین صادقی جیلوید ساموئلداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی امیرحسین صادقیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی امیرحسین صادقی جیلوید ساموئلداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سیاه افشین چاووشی حسین ابراهیمیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین صادقی افشین چاووشیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
حسین ابراهیمی افشین چاووشیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا مهدوی علیرضا جهانبخش جواد نکونام افشین چاووشیداماش گيلان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
داماش گيلان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
افشین چاووشی جیلوید ساموئل امیرحسین صادقی