1
لطفا کمی صبر کنید !!

مصطفی


سیفی

۳۸۵ عکس
نفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی محمد مختارینفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
محمد مختاری مصطفی سیفینفت تهران 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی محمد سیاهنفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۱ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جابر انصاری مصطفی سیفینفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۱ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امید خلیلی ارجمندی مصطفی سیفینفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۱ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۲ - ۱ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امید خلیلی ارجمندی مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی محمود شیعینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مجید خدابنده لو مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی مجید خدابنده لونفت تهران 0 - 0 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۰ - ۰ گهر دورود
۱۳۹۱-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد نوری مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی خیری مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رضا حقیقی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ولاتکو دانوسکی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی خیری مصطفی سیفی نفت تهراننفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی خیری مصطفی سیفی وریا غفوری نفت تهراننفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی خیری مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفی رضا حقیقینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی خیری مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا حقیقی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محسن بنگر علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید حمدی نژاد مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفی امیرحسین فشنگچینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
وریا غفوری مهدی خیری مصطفی سیفی نفت تهراننفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی علیرضا نورمحمدینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
وریا غفوری مهدی خیری مصطفی سیفی نفت تهراننفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا حقیقی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مصطفی سیفی مهدی خیری وریا غفورینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رضا حقیقی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید حمدی نژاد مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفی وریا غفوری نفت تهراننفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا نورمحمدی مصطفی سیفینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
نفت تهران ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی سیفی