1
لطفا کمی صبر کنید !!

مهران


جعفری

۱۵۲ عکس
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۱۱-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهران جعفریپیکان 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۸-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
پژمان نوری مهران جعفریاستقلال 1 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۵-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهرداد اولادی مهران جعفریاستقلال 1 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۵-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهرداد اولادی مهران جعفریاستقلال 1 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۵-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهران جعفری هادی عزیزیاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
فریدون زندی مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفری خسرو حیدری علیرضا رمضانیاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد میداوودی محسن یوسفی مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جیلوید ساموئل مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محسن یوسفی مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفری خسرو حیدری علیرضا رمضانیاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی مهران جعفریاستقلال 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی مهران جعفریداماش گيلان 0 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
داماش گيلان ۰ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۱-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهران جعفریملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهران جعفری میثم حسینیملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی رحیم زاده مهران جعفریملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی رحیم زاده مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفری علیرضا میرشفیعیانصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
فرزاد حاتمی مهران جعفری هادی تامینیصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفری وحید حمدی نژادصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
وحید حمدی نژاد مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
شاهین حاج بابایی احمد تقوی مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
وحید حمدی نژاد مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفری وحید حمدی نژادصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا میرشفیعیان مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
وحید حمدی نژاد مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مرتضی کاشی مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران جعفریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید سالارزاده مهران جعفریملوان بندر انزلی 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهران جعفری آرش برهانی محمد رستمیملوان بندر انزلی 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهران جعفریملوان بندر انزلی 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهران جعفری آرش برهانی محمد رستمیملوان بندر انزلی 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهران جعفری فیلیپ آلوز دسوزاملوان بندر انزلی 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهران جعفری فیلیپ آلوز دسوزا