1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین غلامی محمد احمدزاده محمود پیشگاه هادیانپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد احمدزاده حسین غلامی محمود پیشگاه هادیانپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیانملوان بندر انزلی 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ملوان بندر انزلی ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۹-۰۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان حسین غلامی محمد احمدزادهاستقلال 1 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۵-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین غلامی محمود پیشگاه هادیانملوان بندر انزلی 2 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان علیرضا رمضانیملوان بندر انزلی 2 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبی علیرضا رمضانیملوان بندر انزلی 2 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا رمضانی محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبیملوان بندر انزلی 2 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا رمضانی محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبیملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان آتیلا حجازیملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان محمد ملکیملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ملوان بندر انزلی ۴ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۰۹
عکاس :
اشخاص :
اصغر شیرپور محمد حبیبی محمود پیشگاه هادیان فرهاد پورغلامینفت تهران 3 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۳ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۷-۰۳
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامی محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبی اصغر شیرپورنفت تهران 3 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۳ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۷-۰۳
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامی محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبی اصغر شیرپورپرسپولیس 1 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان محمد حبیبیملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیانملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان فرهاد پورغلامیپرسپولیس 4 - 2 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۴ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۳-۱۷
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیانپرسپولیس 4 - 2 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۴ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۳-۱۷
عکاس :
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان آرش قلی زادهملوان بندر انزلی 2 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۲ - ۱ استقلال
۱۳۹۰-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود پیشگاه هادیان