1
لطفا کمی صبر کنید !!

فرهاد


پورغلامی

۵۰۴ عکس
پرسپولیس 2 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۲ - ۱ گل گهر سيرجان
۱۳۹۸-۰۹-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد پورغلامیپرسپولیس 2 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۲ - ۱ گل گهر سيرجان
۱۳۹۸-۰۹-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
آیدین قهرمانی فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی محمد حبیبیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیایران 3 - 1 تیم ملی دانش آموزی
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
ایران ۳ - ۱ تیم ملی دانش آموزی ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرمهدی جانملکی فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرمهدی جانملکی فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد باقری فرهاد پورغلامیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
اردوها و تک بازی های تیم ملی جوانان
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامی
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامیفولاد خوزستان 1 - 2 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۲ پیکان
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
آرمان قاسمی فرهاد پورغلامیپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
رضا مرتضی زاده حمید مطهری فرهاد پورغلامیپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا مرتضی زاده فرهاد پورغلامی مجید جلالیپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدرضا طهماسبی فرهاد پورغلامیپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی حمید مطهری رضا مرتضی زاده سعید عزیزیانپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی کوپال ناظمی رضا عبدی حمید مطهری مهدی سیدعلیپیکان 3 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان بازی ملی - ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد پورغلامیپیکان 3 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان بازی ملی - ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد پورغلامیصنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پیکان
۱۳۹۵-۱۲-۱۳
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
فیروز کریمی فرهاد پورغلامینفت تهران 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدرضا طهماسبی فرهاد پورغلامی مجید جلالی رضا مرتضی زادهنفت تهران 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدرضا طهماسبی فرهاد پورغلامی رضا مرتضی زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
کیانوش رحمتی فرهاد پورغلامی حمید مطهریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد پورغلامیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرهاد پورغلامی مجید جلالیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی علیرضا منصوریان مهدی شیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرهاد پورغلامی محمدرضا طهماسبی علیرضا منصوریان تقی زنجانی