1
لطفا کمی صبر کنید !!

ژلیکو


میاچ

۳۲۹ عکس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۴ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ فیلیپ ماچادولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچ اصغر نیک سیرتلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سپاهان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی ژلیکو میاچ نادر قربانی محمدرضا مهرانپورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ محمدرضا مهرانپورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی ژلیکو میاچ محمدرضا مهرانپورجام شهدا 1394
صبا ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ژلیکو میاچجام شهدا 1394
صبا ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین صادقی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۳ صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۳ صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۳ صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۱ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۰۸-۲۹
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ عباس دارابی محمدرضا کشوری فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ژلیکو میاچ سیدمهدی حسینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۱ - ۱ صبا
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی ژلیکو میاچ رامین رضاییانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۱ تراکتور
۱۳۹۴-۰۶-۲۹
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال خوزستان ۱ - ۱ صبا
۱۳۹۴-۰۶-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ژلیکو میاچجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۲ - ۱ نیروی زمینی تهران
۱۳۹۴-۰۶-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابی محمدرضا مهرانپورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۲ - ۱ صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی بهزاد غلامپور محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابی نادر قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۲ - ۱ صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچ عباس دارابیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۲ - ۱ صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی ژلیکو میاچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
صبا ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۰۸
عکاس :
اشخاص :
علی دایی بهزاد غلامپور محمد دایی ژلیکو میاچ علی حیات پورمسابقات فوتبال مقدماتی المپیک 2016 ریو
ایران ۳ - ۰ فلسطین
۱۳۹۴-۰۱-۰۷
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ برانکو ایوانکوویچراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی ژلیکو میاچ علی داییجلسه تمرینی تیم فوتبال راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال راه آهن
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
ژلیکو میاچ علی داییراه آهن 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۲-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی دایی ژلیکو میاچ بهمن دهقانراه آهن 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۲-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ژلیکو میاچ