1
لطفا کمی صبر کنید !!

فرزاد


آشوبی

۱۷۷۲ عکس
هوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی فرشاد قدیریهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبی فرشاد قدیریهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیآرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
لیگ دسته سوم فوتبال کشور، سال 1397
آرش ری 0 - 2 شهرداری آستارا
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی حسین پاپیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 0 راه آهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبی حسین بهرامیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 0 راه آهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 0 راه آهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 1 استقلال
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 1 استقلال
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 1 استقلال
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی وحید طالب لولیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 1 استقلال
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی محمدرضا سلیمانی اصل آنتوس سولومولیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی دوست نیکچه فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی علی زینالیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی علی زینالی مجید ایوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی طالب ریکانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی محمد غلامی احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
اشکان خورشیدی فرزاد آشوبی محمد اسماعیل نظری مهدی طارمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی محسن مسلمانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
فرزاد آشوبی محمد اسماعیل نظری احمد نوراللهی