1
لطفا کمی صبر کنید !!

میثم


بائو

۱۳۴۳ عکس
نساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
میثم بائونساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
میثم بائونساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نساجی مازندران ۰ - ۱ پیکان
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
میثم بائو مجتبی ابراهیمی ساکت الهامینساجی مازندران ۱ - ۰ فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نساجی مازندران ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
اسماعیل اسماعیلی ساکت الهامی میثم بائونساجی مازندران ۱ - ۰ فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نساجی مازندران ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
میثم بائونساجی مازندران ۰ - ۱ ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۹۹
نساجی مازندران ۰ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
اسماعیل اسماعیلی میثم بائونساجی مازندران ۰ - ۱ ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۹۹
نساجی مازندران ۰ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
عکاس : محمد مهدی زاده
اشخاص :
میثم بائوراه آهن 0 - 6 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۶ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائوراه آهن 0 - 6 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۶ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائوراه آهن 0 - 6 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۶ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نساجی مازندران بهداد سلیمی میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو روح الله سیف الهی عباس محمدرضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو عباس محمدرضایی فرشاد فرجیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو بهادر عبدی عباس محمدرضایی امین منوچهریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو بهادر عبدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو علیرضا عظیمی رامین رضاییانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو ابراهیم کریمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو مهدی مومنیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو میلاد ابطحیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو محمد هویزهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
راه آهن ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
میثم بائو احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
یدالله جهانبازی میثم بائو موسی کولیبالی احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۴-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
میثم بائو میثم علیپور محمد نوری محسن بنگر مهرداد کفشگریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو لیندرو پادوانی سلینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو روح الله سیف الهی مهدی شیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائو حسین ابراهیمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائو حجت چهارمحالیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائو جهانگیر عسگری میلاد نوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائو مجید خدابنده لو میرزابیگیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائولیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائو صادق بارانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پیکان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم بائو صادق بارانیتراکتورسازی تبریز 0 - 1 لخویا قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
تراکتور ۰ - ۱ لخویا قطر
۱۳۹۳-۰۲-۰۲
عکاس :
اشخاص :
میثم بائوتراکتورسازی تبریز 2 - 2 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
تراکتور ۲ - ۲ العین امارات
۱۳۹۳-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
محمد ابراهیمی میثم بائو محمدحسین مهرآزمانفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائونفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائو مرتضی پورعلی گنجی وحید حمدی نژادنفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رسول صادق میثم بائو فریدون مولایینفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائو رسول نویدکیانفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائو کمال کامیابی نیانفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائونفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائو احمد آل نعمهنفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم بائونفت تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مرتضی پورعلی گنجی میثم بائو وحید حمدی نژادسایپا 3 - 3 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۳ - ۳ تراکتور
۱۳۹۲-۱۰-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مهدی کریمیان میثم بائو کریم انصاریفرد علی کریمی سعید دقیقی