1
لطفا کمی صبر کنید !!

کاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی قاسم نائیجیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمزه زرینی علی سجادی مهرداد مهرانپور علی فرهادی محمد شریعتی عادل غلامیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی بازارگرد بهروز عطایی ولدو پتکوویچ قاسم نائیجی علی فرهادیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی صابر نریمان نژاد رضا قرا ولدو پتکوویچ بهروز عطایی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی مهرداد مهرانپور علی سجادی حمزه زرینی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادی قاسم نائیجی بهروز عطاییکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی بهروز عطایی حمزه زرینی ولدو پتکوویچ فرهاد قائمی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی عادل غلامی محمد شریعتیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی صابر نریمان نژاد علی فرهادی فرهاد قائمیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی علیرضا نادی حمزه زرینی آرش صادقیانی منوچهر جواهریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی مهرداد مهرانپور منوچهر جواهری علی فانیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی منوچهر جواهریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی عبدالرضا علیزاده قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی سعید معروفوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی منوچهر جواهریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی عبدالرضا علیزادهوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی حمزه زرینی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی علیرضا نادی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی شهرام محمودی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی فرهاد نظری افشار قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی مهرداد مهرانپوروالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آسیا ورلد میانمار
۱۳۹۱-۰۴-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی سعید معروف شهرام محمودی میلاد عبادی پوروالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آسیا ورلد میانمار
۱۳۹۱-۰۴-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی علیرضا نادی قاسم نائیجیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۱ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی علیرضا نادی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۱ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی حمزه زرینیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی منوچهر جواهریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی عادل غلامی سعید معروف محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی عادل غلامی سعید معروف علیرضا نادی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی آرش صادقیانیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی عادل غلامیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی وحید سیدعباسی منوچهر جواهری