1
لطفا کمی صبر کنید !!

سیدمحمد


حسینی فریمانی

۴۵۶ عکس
پرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
نیلسون کوریا جونیور سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
نیلسون کوریا جونیور سیدمحمد حسینی فریمانی علی کریمیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی فرشاد احمدزادهپرسپولیس 6 - 0 ملوان بندر انزلی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی اسماعیل شریفاتذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی جاسم کرار محمدذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد مجیدی سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۷-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میثم حسینی فریدون زندی سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 1 سامسونگ کره جنوبی
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ سامسونگ کره جنوبی
۱۳۹۰-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 1 سامسونگ کره جنوبی
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ سامسونگ کره جنوبی
۱۳۹۰-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 1 سامسونگ کره جنوبی
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ سامسونگ کره جنوبی
۱۳۹۰-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 1 سامسونگ کره جنوبی
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ سامسونگ کره جنوبی
۱۳۹۰-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
محمد نصرتی سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی جواد کاظمیان ایگور کاستروذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی محمدعلی احمدی فرشید طالبی حسین ماهینیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
محمد صلصالی جواد کاظمیان سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی امیرحسین فشنگچیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی امیرحسین فشنگچیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی امیرحسین فشنگچیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
محمد نصرتی سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
جواد کاظمیان سیدمحمد حسینی فریمانیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی حسین بادامکیذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد حسینی فریمانی جواد کاظمیان ایگور کاسترو