مهدی زارع

مهدي زارع متولد 1356 تهران و دبير سرويس عكس روزنامه خبر ورزشي  است.

مهدی زارع