سایز 1500 پیکسل مناسب برای چاپ در سایز 30x40 و Background کامپیوتر 

سایز 800 پیکسل مناسب برای Background تلفن همراه، پست در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

سایز 500 پیکسل مناسب برای کانال تلگرام

سایز 1500 پیکسل مناسب برای چاپ در سایز 30x40 و Background کامپیوتر

سایز 800 پیکسل مناسب برای Background تلفن همراه، پست در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

سایز 500 پیکسل مناسب برای کانال تلگرام

فتوامان

Photoaman