عکاس

حسین حیدرپور
حسین حیدرپور متولد 1371 در بوشهر است .او در سال  1389 عکاسی را شروع کرده  و هم اکنون کارمند روابط عمومی تربیت بدنی استان بوشهر میباشد و فعالیت مطبوعاتیش را با همکاری  روزنامه خبر ورزشی و البرز ورزشی و سازمان لیگ فوتبال ادامه میدهد.


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.