دو و میدانی

دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان

9 مهر 1393
ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده پرتاب نیزه دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 200 متر زنان

9 مهر 1393
فینال دو 200 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 200 متر زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده دو 1500 متر دهگانه مردان

9 مهر 1393
ماده دو 1500 متر دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده دو 1500 متر دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 200 متر مردان

9 مهر 1393
فینال دو 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 200 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرش طول مردان

8 مهر 1393
فینال پرش طول مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال پرش طول مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان

8 مهر 1393
ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده پرش ارتفاع دهگانه مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

راند اول مسابقات دو 200 متر زنان

8 مهر 1393
راند اول مسابقات دو 200 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, راند اول مسابقات دو 200 متر زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

راند اول مسابقات دو 200 متر مردان

8 مهر 1393
راند اول مسابقات دو 200 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, راند اول مسابقات دو 200 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرتاب دیسک مردان

8 مهر 1393
فینال پرتاب دیسک مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال پرتاب دیسک مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 100 متر زنان

6 مهر 1393
فینال دو 100 متر زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 100 متر زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال دو 100 متر مردان

6 مهر 1393
فینال دو 100 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال دو 100 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

نیمه نهایی دو 100 متر مردان

6 مهر 1393
نیمه نهایی دو 100 متر مردان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, نیمه نهایی دو 100 متر مردان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده دو 200 متر هفتگانه زنان

6 مهر 1393
ماده دو 200 متر هفتگانه زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده دو 200 متر هفتگانه زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

ماده پرتاب وزنه هفتگانه زنان

6 مهر 1393
ماده پرتاب وزنه هفتگانه زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, ماده پرتاب وزنه هفتگانه زنان
دو و میدانی بازی های آسیایی 2014

فینال پرتاب وزنه زنان

5 مهر 1393
فینال پرتاب وزنه زنان

کره جنوبی، اینچئون : دو و میدانی بازی های آسیایی 2014, فینال پرتاب وزنه زنان
صفحه:   از 3 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.