1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

صادق محرمیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سروش رفیعیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

فوتبالپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

مجتبی حسینیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

جعفر تبریزیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

صادق محرمیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

هادی طوسیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

حسن اکرمیپرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
پرسپولیس 3 - 3 ذوب آهن اصفهان
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

مجتبی حسینی