1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

هواداران استقلالاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

محمدرضا بائوجاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

رضا عنایتیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

هرایر مگویاناستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

امید ابراهیمیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

هواداران استقلالاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

علیرضا منصوریاناستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

امید نظامی پوراستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

امید ابراهیمیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

علیرضا منصوریاناستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

بهنام برزایاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

علیرضا منصوریاناستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

اميد جهانبخش صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

امید ابراهیمیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :
استقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

علی قربانیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

حمید حاج ملک رضا عنایتیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

احمد مالکاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

رضا عنایتی علی چینیاستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

هرایر مگویاناستقلال 2 - 1 صبا
استقلال 2 - 1 صبا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

رضا عنایتی