1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

فرشاد احمدزادهاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سروش رفیعیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سروش رفیعیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

فرشاد احمدزادهاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سید مهدی رحمتیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

هواداران استقلالاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سید جلال حسینیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

مهدی طارمیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

علیرضا فغانیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

مهدی طارمیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

رامین رضاییانلیگ برتر، فصل 96-95، هفته بیست و یکم
لیگ برتر، فصل 96-95، هفته بیست و یکم
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سروش رفیعیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سروش رفیعیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
استقلال 3 - 2 پرسپولیس
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

فرشاد احمدزاده