1
لطفا کمی صبر کنید !!

علیرضا


پیشیاره

۳۸۸ عکس
ایران 0 - 3 آمریکا
ایران 0 - 3 آمریکا
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

علیرضا پیشیاره سعید رضایی دانیل میسیچ دراگان کوبیلسکی سامان فائزی امیر غفور میلاد عبادی پور سید محمد موسوی فرهاد نظری افشار مسعود غلامی سعید معروف پیمان اکبری امیر خوش خبر ایگور کولاکویچ سیامک افروزی رضا قرا فرهاد سال افزون فرهاد قائمی علی شفیعی مجتبی میرزاجانپور مهدی مرندی مصطفی حیدریجلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
عکس : فرشاد عباسی
اشخاص :

دانیل میسیچ سیامک افروزی پیمان اکبری ایگور کولاکویچ مجتبی میرزاجانپور مسعود غلامی عادل غلامی امیر غفور میلاد عبادی پور سامان فائزی سعید رضایی دراگان کوبیلسکی علیرضا پیشیاره رضا قرا محمدطاهر وادی علی شفیعی مهدی مرندی مصطفی حیدری فرهاد قائمی فرهاد سال افزون فرهاد نظری افشارایران 3 - 1 استرالیا
ایران 3 - 1 استرالیا
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

عادل غلامی رضا قرا میلاد عبادی پور سعید رضایی امیر غفور محمدطاهر وادی مسعود غلامی فرهاد نظری افشار فرهاد قائمی سعید معروف فرهاد سال افزون مجتبی میرزاجانپور ایگور کولاکویچ سامان فائزی محمد جواد معنوی نژاد نوید مشجری مصطفی حیدری دانیل میسیچ سیامک افروزی پیمان اکبری دراگان کوبیلسکی امیر خوش خبر علیرضا پیشیاره سید محمد موسویایران 3 - 1 استرالیا
ایران 3 - 1 استرالیا
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

مجتبی میرزاجانپور فرهاد سال افزون عادل غلامی میلاد عبادی پور رضا قرا سعید رضایی امیر غفور محمدطاهر وادی مسعود غلامی فرهاد قائمی سعید معروف ایگور کولاکویچ سامان فائزی فرهاد نظری افشار محمد جواد معنوی نژاد مصطفی حیدری سیامک افروزی پیمان اکبری نوید مشجری دانیل میسیچ دراگان کوبیلسکی امیر خوش خبر علیرضا پیشیارهایران 3 - 1 استرالیا
ایران 3 - 1 استرالیا
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

فرهاد سال افزون مجتبی میرزاجانپور امیر غفور محمدطاهر وادی سعید رضایی میلاد عبادی پور عادل غلامی رضا قرا مسعود غلامی فرهاد نظری افشار فرهاد قائمی سعید معروف سامان فائزی مصطفی حیدری نوید مشجری سیامک افروزی دانیل میسیچ پیمان اکبری دراگان کوبیلسکی پیمان اکبری علیرضا پیشیاره سید محمد موسویایران 3 - 1 استرالیا
ایران 3 - 1 استرالیا
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

عادل غلامی رضا قرا سعید رضایی مسعود غلامی محمدطاهر وادی سعید معروف فرهاد سال افزون فرهاد قائمی ایگور کولاکویچ سیامک افروزی پیمان اکبری سامان فائزی مصطفی حیدری دراگان کوبیلسکی دانیل میسیچ امیر خوش خبر علیرضا پیشیاره محمد جواد معنوی نژاد فرهاد نظری افشار مجتبی میرزاجانپور سید محمد موسویجلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

علیرضا پیشیاره دراگان کوبیلسکی سعید رضایی سامان فائزی میلاد عبادی پور امیر غفور عادل غلامی مسعود غلامی مجتبی میرزاجانپور ایگور کولاکویچ پیمان اکبری دانیل میسیچ سیامک افروزی رضا قرا محمدطاهر وادی علی شفیعی مهدی مرندی مصطفی حیدری فرهاد قائمی فرهاد سال افزون فرهاد نظری افشاراسلوونی 3 - 2 ایران
اسلوونی 3 - 2 ایران
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

سیامک افروزی پیمان اکبری ایگور کولاکویچ سعید معروف محمد جواد معنوی نژاد امیر غفور عادل غلامی سید محمد موسوی سامان فائزی میلاد عبادی پور مسعود غلامی مجتبی میرزاجانپور دراگان کوبیلسکی سعید رضایی دانیل میسیچ علیرضا پیشیاره محمدطاهر وادی فرهاد قائمی مصطفی حیدری مهدی مرندی فرهاد سال افزون رضا قرااسلوونی 3 - 2 ایران
اسلوونی 3 - 2 ایران
عکس : پیام پارسایی
اشخاص :

علیرضا پیشیاره پیمان اکبری ایگور کولاکویچ نوید مشجری رضا قرا مجتبی میرزاجانپور امیر غفور فرهاد سال افزون محمد جواد معنوی نژاد مصطفی حیدری مهدی مرندی دراگان کوبیلسکی مسعود غلامی محمدطاهر وادی میلاد عبادی پور فرهاد قائمی سامان فائزی عادل غلامی سعید رضایی سعید معروف اسلوبودان کواچ سیامک افروزی